Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Waarom een Gedragscode Behandeling Letselschade?

Indien u na een auto ongeluk of arbeidsongeval een aansprakelijkstelling verstuurt, dan komt u in aanmerking met diverse partijen. In het verleden hebben deze partijen afgesproken om gedragsregels vast te stellen bij de behandeling van een letselschade dossier. Het doel hiervan was dat hiermee:

 • de schaderegeling sneller zou gaan
 • partijen respectvol met elkaar om zouden gaan
 • problemen en discussies voorkomen komen
 • bij problemen tot een goede oplossing te komen

 

In 2006 zijn deze afspraken neergelegd in de Gedragscode Behandeling Letselschade. In de loop der jaren is deze op diverse punten aangepast. Op dit moment zijn er 10 gedragsregels bij letselschade. Wij bespreken deze hieronder.

Gedragsregel 1: De verzekeraar informeert u over de mogelijkheid van belangenbehartiging

In artikel 6:96 BW staat: "de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte" maken deel uit van de schade. Met andere woorden, als iemand anders schuldig is aan de aanrijding en dus aansprakelijk is, dan is er recht op gratis rechtsbijstand. Dit is ook het geval bij werkgeversaansprakelijkheid of een beet van een hond.

De letselschade verzekeraar is op grond van de Gedragscode Behandeling Letselschade verplicht u als slachtoffer van een ongeval op dit recht te wijzen.

Gedragsregel 2: Bevestiging ontvangst aansprakelijkheidsbrief

Het claimen van letselschade start met een aansprakelijkheidsbrief. Heeft u een letselschade expert, dan zal hij of zij deze opsturen. De verzekeraar dient vervolgens de ontvangst van de aansprakelijkstelling te bevestigen binnen 14 dagen.

Een aansprakelijkstelling is een belangrijke brief. Hierin staan onder andere:

 • de datum en plaats van het ongeluk
 • wat er is gebeurd (auto botsing, fietsongeluk, ongeval op werk)
 • de aansprakelijkstelling
 • een stuiting van de verjaring
Gedragsregel 3: Onderzoek naar de aansprakelijkheid

U heeft er recht op zo spoedig mogelijk te weten of er een erkenning van aansprakelijkheid is. Dit is onder andere belangrijk voor de bepaling van een letselschade voorschot. Daarom dient een verzekeraar na het aansprakelijk stellen direct een onderzoek naar de aansprakelijkheid in te stellen.

 

Gedragsregel 4: Standpunt aansprakelijkheid innemen

U heeft er belang bij dat er snel duidelijkheid is over de erkenning van de aansprakelijkheid. Uiteraard moet de verzekeraar eerst contact opnemen met haar verzekerde, vraagt zij een schadeformulier op en eventueel een proces- verbaal van een aanrijding.

Het onderzoek van de verzekeraar mag maximaal 3 maanden duren. Binnen deze tijd moet zij laten weten of zij over kan gaan tot erkenning van de aansprakelijkheid.

Gedragsregel 5: Het belang van de benadeelde staat voorop

Het meemaken van een ongeluk met letsel is ingrijpend. Daar dienen uw letselschade jurist en de verzekeraar rekening mee te houden. Dit houdt in:

 • dat partijen terughoudend zijn met het opvragen van (medische) informatie
 • er zorgvuldig met uw belangen omgegaan wordt
 • u ten minste 1 x per jaar door uw letselschade expert en de letselschadejurist van de verzekeraar bezocht wordt.
Gedragsregel 6: Schadestaat letselschade opstellen

Uw letselschade jurist stelt in samenspraak met u een schadestaat op. Hierop worden alle schadeposten letselschade op genoteerd. Daarbij kunt u denken aan alle medische kosten zoals het verplicht eigen risico, kosten voor reizen en een berekening van inkomensschade.

De schadestaat wordt ingediend bij de verzekeraar. Deze geeft aan welke schadeposten bij letselschade worden erkend en voor welke letselschade bedragen zij nadere onderbouwing willen. Ook wordt op basis van de schadestaat besproken of er onderzoeken van deskundigen nodig zijn, zoals een medisch adviseur, arbeidsdeskundige of rekenkundige.

Gedragsregel 7: De schade wordt binnen 14 dagen uitgekeerd

Is er overeenstemming over erkenning van een (deel) van de letselschade? Dan dient dit deel uitgekeerd te worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot. De hoogte van het voorschot hangt dus af van de mate waarin de geleden schade erkend is. Uiteindelijk wordt de totale letselschade vergoeding vastgesteld en uitgekeerd binnen 14 dagen nadat er overeenstemming over de hoogte van de letselschade vergoeding is.

Gedragsregel 8: Na 2 jaar vindt er een evaluatie van uw letselschadedossier plaats

In de meeste gevallen wordt uw letselschade vergoed binnen 1-2 jaar. Hoe lang een letselschade claim duurt hangt af van een aantal factoren zoals:

 • ernst van het letsel
 • de gevolgen van het ongeluk
 • de duur van het letsel
 • hoeveel discussie er is

 

Soms, met name bij ernstig letsel of veel discussie over aansprakelijkheid of hoogte van de schade, duurt de behandeling van een letselschade dossier langer. Loopt de afhandeling van een letselschadezaak 2 jaar? Dan vindt er een evaluatie plaats. Gekeken wordt dan onder andere:

 • wat is de reden voor de duur van de letselschadezaak
 • zijn er mogelijkheden om tot een letselschade regeling te komen
 • welke onderzoeken zijn er nodig om de schade inzichtelijk te maken
Gedragsregel 9: Zoeken naar een oplossing

Is er een probleem bij de behandeling van uw letselschadezaak ontstaan, dan wordt het probleem in kaart gebracht en wordt er door partijen een oplossing gezocht.

Problemen die zich bij een letselschade claim veelvuldig voordoen zijn:

 • discussie over het causaal verband tussen het ongeluk en de klachten (vooral bij whiplash klachten)
 • geschil over de hoogte schadevergoeding bij letselschade
Gedragsregel 10: het laten uitvoeren van expertises

Soms komen partijen zelf niet tot een oplossing van geschillen. Zij komen dan overeen om een deskundige in te schakelen. Het kan dan gaan om de inschakeling van een

 • arbeidsdeskundige bij discussie over re-integratie
 • rekenkundige als er een geschil bestaat over de hoogte van de letselschade bedragen
 • medische deskundigen als er discussie is over het causaal verband tussen het ongeluk en uw klachten, zoals nekklachten na een aanrijding van achteren
Gratis rechtsbijstand van een letselschade jurist

Bent u betrokken bij een auto botsing, als fietser aangereden, gebeten door een hond of is u een ongeluk tijdens werktijd overkomen? Dan heeft u recht op een vergoeding van uw letselschade en op kosteloze hulp van een letselschade expert.

De letselschadejuristen van Letselschade Kompas helpen u graag bij letselschade na een ongeluk of bijtincident met een hond. Wij helpen u altijd volledig kosteloos.

Lijdt u schade en wilt u gratis hulp van een ervaren en deskundige letselschade specialist? Bel ons via onderstaand nummer of klik op de link voor direct contact met een letselschade jurist van ons kantoor.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Letselschade na een ongeluk

De Gedragscode Behandeling Letselschade

Bent u aangereden door een auto? Onze letselschade juristen helpen u volledig kosteloos bij het verhalen van uw letselschade.