Uitkering en letselschade

Er is u een ongeval overkomen waarbij u gewond bent geraakt. Hierdoor maakt u kosten en lijdt u dus schade.Schade als gevolg van een ongeval noemen wij letselschade.

Deze schade kanbestaan uit de medische kosten die u maakt, zoals uw eigen risico. Maar ookreiskosten naar medische behandelaars, kosten voor hulp in het huishouden enkosten voor onderhoud in uw tuin omdat u hiervoor bent uitgeschakeld zijn aante merken als letselschade. En daarnaast heeft u recht op smartengeld. Dit iseen recht op een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat u door het ongevallijdt.

Indien u een uitkering heeft, danis goed om advies in te winnen van een letselschade advocaat. Letselschade kannamelijk van invloed zijn op uw uitkering. In het meeste extreme geval kan uwuitkering zelfs stopgezet worden! Het is dus van belang om u goed te latenadviseren.

Ziektewet-uitkering, WIA-uitkering of WAJONG- uitkering

Een letselschade uitkering is inprincipe niet van invloed op deze uitkeringen. U kunt dus gewoon uwschadevergoeding ontvangen en u hoeft hier geen melding van te doen. Eenletselschade uitkering is immers geen inkomen. Wel heeft het UWV eenzelfstandig regresrecht. Zij kunnen de aan u betaalde letselschade uitkeringdus terugvorderen van de aansprakelijke partij, veelal een verzekeraar.

Bijstandsuitkering

Ontvangt u eenbijstandsuitkering? Dan moet u dit melden bij de uitkeringsinstantie. Doet udit niet, dan kan dit consequenties hebben voor uw uitkering. U mag soms ookniet de volledige schadevergoeding ontvangen. Zo mag u niet meer dan hetvrijgestelde bedrag aan vermogen hebben.

Letselschade bestaat uit diverseschadeposten. Staat een van onderstaande kostenposten tegenover deletselschadevergoeding? Dan mag u de letselschade- uitkering meestal houden.Smartengeld, een vergoeding voor pijn en verdriet, mag in beginsel gehoudenworden. Maar let op! Iedere gemeente heeft beleidsvrijheid. Dit betekent datzij hun eigen regels mogen maken. Meldt daarom altijd bij deuitkeringsinstantie dat u een uitkering heeft om problemen zoals een terugvorderingof het stopzetten van uw uitkering te voorkomen.

Heeft u een uitkering enletselschade na een ongeval? Neem dan contact op met Letselschade Kompas. Wijverhalen kosteloos uw letselschade. Bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons. Wijhelpen u graag!

Letselschade melden?

Zoekt u hulp bij het verhalen van letselschade na een ongeval? De specialisten van Letselschade Kompas helpen u graag. Bel 0800 278 4626 of vul ons contactformulier op. Wij nemen dan direct contact met u op!

  Meld uw schade

  Professionele begeleiding

  Laat uw zaak professioneel begeleiden door een specialist met kennis van zaken.

  Waar heeft u hulp bij nodig?
  Letselschade

  Als u bij een ongeval gewond raakt, dan noemen wij de schade die u hierdoor lijdt letselschade. Deze schade valt uiteen in twee categorieën, te weten materiële en immateriële schade. Deze laatste categorie letselschade is beter bekend als smartengeld.

  Schadevergoeding

  Als u door de schuld van een ander letselschade oploopt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hierbij kunt u naast inkomensschade en medische kosten denken aan smartengeld.